ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з міжнародної доставки для фізичних осіб

м. Здолбунів

09.2023

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-Н» прямо або в особі уповноважених представників (далі – Виконавець) пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – Одержувач), які наділені достатнім об’ємом прав та повноважень отримати послуги з міжнародної експрес-доставки відправлень відповідно до положень цього Публічного договору приєднання (далі – Договір).

1. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1.1. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені в цьому Договорі, який може бути укладений лише шляхом приєднання Одержувачем до запропонованого Договору в цілому. Одержувач не може запропонувати свої умови Договору, вносити зміни та/або доповнення в цей Договір.

1.2. Акцептувати пропозицію Виконавця (приєднатися до Договору) має право будь-яка фізична дієздатна особа, яка має відповідний обсяг цивільної правоздатності. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Одержувача до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

1.3. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для всіх Сторін Договору. Приєднання до Договору відбувається на умовах, викладених в Договорі. Згідно з положеннями ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів послуг Виконавця.

1.4. Договір вважається укладеним (оферта акцептована) з моменту оформлення Митної декларації або з моменту здійснення Одержувачем оплати через особистий кабінет на сайті Виконавця. Договір, укладений Одержувачем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надати Одержувачу послуги з організації, прийняття, обробки, повернення відправнику, згідно з нормами чинного законодавства України, а Одержувач зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги відповідно до умов Договору.

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем включає, але не виключно:

2.2.1. Організацію приймання міжнародних експрес-відправлень.

2.2.2. Організацію приймання та / або підготовки супровідних документів до міжнародних експрес-відправлень.

2.2.3. Зберігання міжнародних експрес-відправлень з моменту його прийняття до моменту його видачі Одержувачу.

2.2.4. Послуги з організації доставки міжнародних експрес-відправлень Одержувачу.

2.2.5. Митне декларування міжнародних експрес-відправлень.

2.2.6. Організацію оплати відповідних зборів, платежів в межах цього Договору від імені та за рахунок Одержувача.

2.2.7. Міжнародне перевезення міжнародних експрес-відправлень.

2.2.8. Інші послуги.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Надавати послуги відповідно до умов Договору.

3.1.2. Організувати приймання та зберігання міжнародних експрес-відправлень до моменту його видачі Одержувачу.

3.1.3. Своєчасно та у розумні строки доставити міжнародні експрес-відправлення.

3.1.4. Нарахувати митні платежі у відповідності до норм чинного законодавства.

3.1.5. Надавати митним органам документи, що містять правдиві відомості, необхідні для здійснення митного оформлення, які надані Одержувачем.

3.1.6. На вимогу інформувати про хід митного оформлення.

3.2. Права Виконавця:

3.2.1. Отримувати оплату за послуги та компенсацію за митне оформлення вантажу в розмірах і у строки, що передбаченні Договором.

3.2.2. Отримувати від Одержувача всю необхідну та правдиву інформацію, яка потребується для надання послуг, у тому числі для здійснення митного оформлення міжнародних експрес-відправлень.

3.2.3. Призупинити або відмовити у наданні послуг згідно цього Договору та повернути міжнародні експрес-відправлення відправнику у разі не виконання Одержувачем своїх обов’язків, передбачених цим Договором, до моменту їх повного виконання, у тому числі якщо відправником або Одержувачем вчинено дії, що мають ознаки адміністративного або кримінального правопорушення.

3.2.4. Відмовитись від надання послуг з міжнародної експрес-доставки, за умови наявності в міжнародних експрес-відправлень заборонених до пересилання вкладень.

3.2.5. Вносити зміни до Договору в односторонньому порядку та доводити до відома Одержувача та інших осіб такі зміни шляхом розміщення на Сайті відповідних змін або шляхом розміщення на Сайті нової редакції Договору.

3.2.6. Змінювати тарифи в односторонньому порядку в будь-який момент шляхом розміщення змінених тарифів на сайті http://trans-n.com/ (далі – Сайт).

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОДЕРЖУВАЧА

4.1. Обов’язки Одержувача:

4.1.1. До моменту передачі міжнародних експрес-відправлень Виконавцю ознайомитися на сайті з положеннями Договору.

4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця.

4.1.3. Повідомити Виконавцю повну та правдиву інформацію про міжнародні експрес-відправлення.

4.1.4. Надати Виконавцю повний перелік документів, що відповідає дійсності та є правдивим, який необхідний для належного надання послуг Виконавцем, у тому числі для здійснення митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, та на вимогу Виконавця надати вміст міжнародних експрес-відправлень для огляду.

4.1.5. У разі отримання міжнародних експрес-відправлень в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо) зафіксувати його стан у відповідному Акті, за обов’язковою участю представника Виконавця. Акт приймання-передачі (у якому фіксуються пошкодження міжнародних експрес-відправлень, нестача тощо) складається під час передачі міжнародних експрес-відправлень Одержувачу.

4.1.6. Самостійно відстежувати та ознайомлюватись на сайті Виконавця зміни Договору та тарифів та самостійно нести усі ризики невиконання зазначеного обов’язку.

4.2. Права Відправника:

4.2.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору.

4.2.2. Вимагати від Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг Виконавця за даним Договором визначається відповідно до тарифів, зазначених на Сайті.

5.2. Одержувач здійснює оплату послуг Виконавця та компенсацію митних платежів/зборів під час передачі міжнародних експрес-відправлень Виконавцю для надання послуг або при отриманні міжнародних експрес-відправлень.

5.3. Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку в будь-який момент шляхом розміщення змінених тарифів на Сайті.

5.4. Датою оплати за даним Договором є дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

5.5. Передача міжнародних експрес-відправлень Виконавцю для надання послуги є свідченням того, що Одержувач погоджується з тарифами Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. 

6.2. Виконавець не несе відповідальність за порушення строків доставки або не доставку міжнародних експрес-відправлень, що затримані та/або вилучені митними/правоохоронними органами країни відправки або призначення з підстав, які спричинені обставинами, що знаходяться поза межами відповідальності Виконавця.

6.3. Відправник несе відповідальність за надання недостовірної інформації про відправлення, документів, необхідних для здійснення митного оформлення МЕВ що не є достовірними в порядку визначеним застосовним законодавством країни відправки або призначення.

7. ОБСТИВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Сторони Договору звільняються від відповідальності у разі настання дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини – це надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, туман, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади, кібератаки, аварійне відключення від всесвітньої мережі Інтернет або від мережі постачання електричної енергії та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.

7.2.Настання форс-мажорних обставин має бути підтверджене Сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини.

7.3.Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна письмово повідомити іншій Стороні про їх настання/припинення, при цьому Виконавець може здійснити таке повідомлення шляхом розміщення відповідної інформації на сайті або шляхом направлення відповідного листа засобами електронної пошти на електронну адресу Одержувача.

7.4.Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

8.2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Акти огляду міжнародних експрес-відправлень, комерційні акти, експертні висновки та інші документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту міжнародних експрес-відправлень, що складені без участі уповноваженого представника Виконавця, є недійсні і при розгляді претензії не приймаються до уваги.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності в момент передачі міжнародних експрес-відправлень Виконавцю для надання послуг, що передбачені Договором, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

10.2. Одержувач підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані).

10.3. Виконавець збирає, зберігає та обробляє персональні дані в обсязі, необхідному для надання послуг, відповідно до чинного законодавства.

10.4. Одержувач підтверджує, що він надав відповідну згоду на передачу Виконавцю та обробку будь-яких персональних даних.

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-Н»

Місцезнаходження: 35705, м. Здолбунів,
Рівненського району Рівненської області
вул. Грушевського, 28

Код ЄДРПОУ - 40061069

Директор Пацалюк В.В.